Informace pro pacienty

Standardní zdravotní péče

V naší ordinaci poskytujeme následující standardní zdravotní služby:

 • léčebná a preventivní péče pro děti a dorost do 19 let
 • povinná očkování
 • veškeré administrativní úkony související se zdravotní péčí
 • spolupráce s ambulantními specialisty
 • návštěvní služba u novorozenců a nemocných

Nadstandardní péče

V naší ordinaci poskytujeme následující nadstandardní zdravotní služby:

 • očkování nepovinná, nadstandartní
 • proti klíšťové encefalitidě (FSME-IMMUN)
 • proti meningokok. infekcím (NEISVAC-C, MENEVEO)
 • proti rotavirovým infekcím (ROTARIX)
 • proti pneumokok. infekcím (PREVENAR 13)
 • proti žloutence typu A (HAVRIX)
 • proti onem. způsobeným lidskýmipapillomaviry (SILGARD,CERVARIX)

vyšetření C-reaktivního proteinu (CRP) - jeho hodnota pomáhá rozeznat bakteriální a virovou infekci a rozhodnout o eventuální antibiotické léčbě

vyšetření přístrojem Hand-U Reader - vyšetření 10 parametrů moče umožní zjistit přítomnost zánětu v močových cestách

vyšetření přítomnosti streptokoka A - před zahájením léčby streptokok. anginy či spály

vyšetření digitálním tonometrem - měření krevního tlaku

vyšetření glukometrem - ke stanovení hladiny glukózy v krvi

vyšetření pulzním oxymetrem - ke stanovení sycení krve kyslíkem např. u plicních onemocnění

screeningové vyšetření zraku od 6. měsíce věku

 • viz samostatná sekce Plusoptix S09

digitální váha - možnost zapůjčení

lékařská potvrzení pro různé účely

aplikace náušnic - nastřelení nebo propíchnutí boltce

Vyšetření zraku Plusoptix S09

V naší ordinaci poskytujeme preventivní screeningové vyšetření zraku vhodné pro děti již od 6. měsíce věku. V ČR trpí skoro každé dvanácté dítě ve věku do 4 let nezjištěnou oční vadou!

 • Měření přístrojem Plusoptix trvá pouze několik vteřin a provádí se ze vzdálenosti 1 metru. Přístroj změří všechny hodnoty, které mají vliv na vznik tupozrakosti:
  • šilhání - zrakový vjem šilhajícího oka je utlumován a zrak se u šilhajícího oka přestává vyvíjet
  • refrakční (dioptrická) vada - pokud je u jednoho oka refrakční vada (neostrý nebo změněný obraz), potlačuje mozek jeho vnímání a dochází k poruše vývoje jednoho oka
  • zákaly v optických prostředí oka - zkalení průhledných částí oka
 • Preventivní vyšetření slouží ke včasnému zjištění oční vady a jejímu léčení. Čím dříve je oční vada zjištěna a léčena, tím větší je pravděpodobnost úspěšného vyléčení.
 • Bližší informace vám rádi poskytneme v naší ordinaci nebo na emailu:
  lenka-m@email.cznebo na tel: 776 221 082
 • Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami a je zpoplatněno dle ceníku.

Co je registrace a k čemu slouží?

Každý pacient starší 18 let má právo vybrat si jednoho praktického lékaře (děti do 19 let praktického lékaře pro děti a dorost) a zaregistrovat se k němu. Na rozdíl od lékařů-specialistů, kteří se starají o vybrané úseky pacientova těla a duše, registrující lékař si udržuje přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta, provádí mu preventivní prohlídky, posílá jej na odborná vyšetření k lékařům-specialistům, z jejich závěrů skládá celkovou diagnózu a navrhuje další léčebné postupy. Podle předpisů přísluší registrujícímu lékaři i některé úřední výkony, jako je potvrzování různých přihlášek, žádostí, pojistek, pracovních neschopností a podobně. Pokud si pacient žádného registrujícího lékaře nezvolí, může se stát, že přehlédne počáteční stádium vážné choroby nebo onemocní chorobou, proti níž existuje očkování, ale pacient je nevyužil. Vztah mezi pacientem a registrujícím lékařem vyžaduje velkou důvěru, bez které nemůže lékař pacienta úspěšně léčit. Proto má i lékař možnost pacientovu žádost o registraci v odůvodněných případech odmítnout. V našem zdravotnickém zařízení neregistrujeme pacienty, kteří k nám již jednou ztratili důvěru a přeregistrovali se k jinému lékaři.

Jak mám postupovat při narození dítěte?

Jestliže jste nastávající rodiče a vybrali jste si mne jako registrujícího lékaře pro své dítě, kontaktujte naše zdravotnické zařízení před narozením dítěte osobně, telefonicky nebo elektronicky. K elektronické registraci můžete využít formulář Žádost o registraci. Datum propuštění z porodnice a adresu pobytu dítěte nám oznamte telefonicky nejpozději v den propuštění. Na udané adrese Vás osobně navštívím v následující pracovní den po propuštění z porodnice a provedu vstupní prohlídku dítěte. Registraci Vám písemně potvrdím při Vaší první návštěvě v ordinaci.

Jak mám postupovat při objevení příznaků nemoci?

Ohrožení života

Jestliže příznaky ohrožují život dítěte (krvácení, potíže s dýcháním, zástava srdce, silné střevní potíže, silné bolesti břicha, nezvladatelná horečka, otrava), poskytněte první pomoc a ihned volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Neprodlená lékařská pomoc
Jestliže příznaky zjevně neohrožují život dítěte, ale vyžadují podle Vašeho názoru neprodlenou lékařskou pomoc, v provozní době volejte do naší ordinace. Mimo naši dobu volejte nebo osobně kontaktujte Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost, kterou v našem regionu zajišťuje:
Nemocnice Tábor LSPP, Kpt. Jaroše 2000, tel.381 606 613, ordinační doba Po-Pá 18-22h, So-Ne 8-22h.

Běžná lékařská pomoc
Jestliže příznaky podle Vašeho názoru nevyžadují neprodlenou lékařskou pomoc, poskytněte dítěti pomoc podle svých znalostí a zkušeností a dostavte se následující pracovní den do ordinace pokud možno hned na začátku ordinační doby. Při pozdějším příchodu již nelze v týž den provést některá laboratorní vyšetření, což ztěžuje a prodlužuje diagnostiku nemoci.


Jaké změny mám lékaři oznamovat?

Svému registrujícímu lékaři oznamte do 8 dnů každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu. K oznámení můžete využít elektronický formulář Oznámení změny.


K jakým zdravotním službám je nutný písemný souhlas?

V naší ordinaci vyžadujeme písemný souhlas k provedení každého nepovinného očkování a k aplikaci každého antibiotika injekcí. Písemnou formu vyžadujeme také k odmítnutí očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pro vyjádření písemného souhlasu nebo písemného nesouhlasu s poskytnutím zdravotní služby můžete využít příslušný formulář na stránce Dokumenty.

Kdo má přístup k mé zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem o pacientovi je majetkem lékaře. Pacient, jeho zákonný zástupce a zmocněné osoby mohou do dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy a kopie.


Kdy a jak k vám mohu přeregistrovat dítě od jiného lékaře?

Zaregistrovat se k nám může pacient do 19 let věku, který se v uplynulých 3 měsících nezaregistroval k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost ani k praktickému lékaři pro dospělé. Splňujete-li Vaše dítě tato kritéria, vyplňte a odešlete formulář Žádost o registraci a do 5 pracovních dnů očekávejte naši odpověď. V případě přijetí registrace si vyžádáme výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho dosavadního registrujícího lékaře a po jeho obdržení Vás pozveme na vstupní prohlídku.

Kdy a jak mám dítě objednat na preventivní prohlídku?

Je-li u nás dítě zaregistrováno, nemusíte se starat o termíny zákonem stanovených preventivních prohlídek. Ve stanovených termínech Vás na ně telefonicky objedná naše zdravotní sestra. Chcete-li se objednat na mimořádnou zdravotní prohlídku (např. sportovní, profesní, řidičskou apod.), zavolejte nám v provozní době nebo využijte náš elektronický formulář Objednávka vyšetření.
Na elektronickou žádost odpovíme elektronicky nebo telefonem následující pracovní den.


Kdy a jak mohu od vás přeregistrovat dítě k jinému lékaři?

Jestliže jste se dohodli na nové registraci s jiným lékařem, sdělte mu naši adresu, případně kontakt na náš e-mail a web. Nám sdělte pro kontrolu jméno a adresu Vašeho nového registrujícího lékaře. K tomu můžete využít formulář Odregistrace. Na písemnou nebo elektronickou žádost o Výpis ze zdravotní dokumentace zašleme Vašemu novému registrujícímu lékaři výpis z naší zdravotní dokumentace.

Kdy a jak mohu požádat o návštěvu lékaře doma?

Návštěva lékaře v domácím prostředí je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět běžným dopravním prostředkem, jakým je např. osobní automobil. Požadavek na návštěvu lékaře hlaste telefonicky během dopolední provozní doby ordinace. Lékař se dostaví v nejbližším volném termínu, čas návštěvy však nelze předem určit. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Mohu požádat o vystavení elektronického receptu?

V naší ordinaci v současné době elektronické recepty nevystavujeme. V případě zájmu většího počtu pacientů jsme připraveni tuto službu zavést.


Potřebuji ohodnotit následky úrazu pro pojišťovnu...

Následky úrazu hodnotíme obvykle na základě odborných nálezů lékařů-specialistů, kteří úraz léčili. k jejich zaslání můžete využít náš elektronický formulář Hlášení úrazu. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku a sdělíme Vám termín vyzvednutí potvrzeného dokladu.


Potřebuji potvrdit přihlášku do školy nebo jiný doklad...

Přihlášky do školy (mateřská škola, střední škola, vysoká škola) a některé další doklady potvrzujeme obvykle bez vyšetření. K zaslání žádosti můžete využít formulář využijte náš elektronický formulář Objednávka dokladu. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku a sdělíme Vám termín vyzvednutí potvrzeného dokladu.


Potřebuji potvrdit zdravotní způsobilost k nějaké činnosti...

Zdravotní způsobilost (např. k řízení vozidel, k držení střelné zbraně, k výkonu profese, ke sportovní činnosti, k účasti na zotavovací akci apod.) potvrzujeme na základě lékařské prohlídky, na kterou je třeba se předem objednat. Můžete k tomu využít náš elektronický formulář Objednávka vyšetření.


S kým mohu poslat dítě k lékaři?

Nezletilý pacient mladší 15 let může být podle zákona ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné oprávněné osoby (např. babičky). Ke zmocnění můžete využít příslušný formulář na stránce Dokumenty. Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem. K poskytnutí souhlasu můžete využít příslušný formulář na stránce Dokumenty.

První pomoc
V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu mimo ordinační dobu se obracejte na Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost:

Nemocnice Tábor, Kpt.Jaroše 2000, tel.: 381 ...
více

Kontakt
MUDr. Dagmar Machoňová
Světlogorská 2764
Tábor 390 05

Tel.: 381 264 055
dmta@seznam.cz